• Paminėtas 1-asis Orientalistikos klubo gimtadienis

  • Dviračių sezonas atidarytas!

  • Mokinių tarybos formavimo išvykoje

  • Mokytojai lankėsi Aukštaitijos krašte

  • Pasodinome sakuros medelį

  • Antrus metus veikia VGTU klasė

  • Aktyvi biochemikų klasės veikla

  • Veikia jaunųjų šaulių būrelis

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Veiklos sritys

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 2017-2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTROJI DALIS (I - II GIMNAZIJOS KLASĖS)

III - IV GIMNAZIJOS KLASIŲ UGDYMO PLANAS

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

2017 -2018 MOKSLO METAI 1-4, 5-12 (I-IV GIMNAZIJOS) KLASĖS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VALANDOS PROGRAMŲ VYKDYMUI 2017-2018 M.M.

KULTŪRINĖS, MENINĖS, PAŽINTINĖS, KŪRYBINĖS, SPORTINĖS, PRAKTINĖS, SOCIALINĖS, PREVENCINĖS VEIKLOS RENGINIŲ PLANAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M.M.

BENDRŲJŲ IR PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOJE 2017-2018 M.M

TVARKOS APRAŠAI:

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

DALYKO PROGRAMOS, KURSO AR DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS III-IV-ŲJŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS 

TIRIAMŲJŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ RENGIMO NUOSTATAI:

1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS, 3 PRIEDAS, 4 PRIEDAS, 5 PRIEDAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS 1, 2 PRIEDAI

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO KŪNO KULTŪROS, MUZIKOS, DAILĖS PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

ATSISKAITYMO UŽ NEIŠKLAUSYTĄ IR NEATSISKAITYTĄ MOKOMOJO DALYKO PROGRAMOS TURINĮ TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS KOMUNIKAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) IR JŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

f t g m