• Naudinga išvyka į VGTU

  • 5-AJAME SOLIDARUMO BĖGIME! #GelbėkitVaikus

  • Išrinktas naujas gimnazijos mokinių prezidentas

  • Tarptautinę mokytojų dieną - išvyka į Suvalkijos kraštą

  • Viešėjo Hiracukos miesto delegacija

  • Įvyko spektaklio „Atžalynas“ premjera

  • Teatro studija „Taškas“ dalyvavo Plungės teatrų festivalyje

  • Mokinių tarybos komandos formavimo išvykoje

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Veiklos sritys

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTROJI DALIS (I - II GIMNAZIJOS KLASĖS)

III - IV GIMNAZIJOS KLASIŲ UGDYMO PLANAS

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2018-2019 M.M.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VALANDOS PROGRAMŲ VYKDYMUI 2018-2019 M.M.

BENDRŲJŲ IR PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOJE 2018-2019 M.M

TVARKOS APRAŠAI:

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

DALYKO PROGRAMOS, KURSO AR DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS III-IV-ŲJŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS 

TIRIAMŲJŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ RENGIMO NUOSTATAI:

1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS, 3 PRIEDAS, 4 PRIEDAS, 5 PRIEDAS

PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO PROGRAMA

PASIRENKAMO DALYKO MODULIO PROGRAMA (atsisiųsti)

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS 1, 2 PRIEDAI

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TVARKOS APRAŠAS (ATSISIŲSTI)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO KŪNO KULTŪROS, MUZIKOS, DAILĖS PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

ATSISKAITYMO UŽ NEIŠKLAUSYTĄ IR NEATSISKAITYTĄ MOKOMOJO DALYKO PROGRAMOS TURINĮ TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS KOMUNIKAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) IR JŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL KRIZIŲ VALDYMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO IR KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS PATVIRTINIMO

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

f t g m