• TULPIŲ ŽYDĖJIMO METAS

  • SVEČIAVOSI AURELIJUS ZYKAS

  • TAIKO BŪGNŲ MUZIKANTŲ IŠ JAPONIJOS VIEŠNAGĖ

  • NAUDINGOS PASKAITOS NAKTYJE

  • ŠURMULIAVO KALBŲ SAVAITĖ

  • ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS ŠVENTĖ

  • NEPAKARTOJAMI SPORTINIŲ VARŽYBŲ SIRGALIAI

  • EUROPOS PARLAMENTARO PETRO AUŠTREVIČIAUS VIEŠNAGĖ

Copyright 2020 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Tikslai, uždaviniai

Tikslai

- sudaryti sąlygas mokiniams rinktis savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį ugdymosi kelią, galimybes prireikus motyvuotai keisti savo pasirinkimą;
- sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam jaunuolių brendimui;
- grįsti savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.
 

Uždaviniai

- sudaryti mokiniams sąlygas įgyti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą;
- užtikrinti darnią prigimtinių vaiko galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą, perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes;
- laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą;
- nustatyti jaunuolio gebėjimus ir pagal tai padėti jam įsigyti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, kuri atitiktų šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padėtų jam įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, perteikti šiuolaikinių technologijų, ekonomikos bei verslo kultūros pagrindus, būtinus šalies ūkio pažangai, konkurencingumui, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius;
- ugdyti mokinio atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principais bei vertybėmis pagrįstą dorovinę ir pilietinę savimonę bei nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje;
- sudaryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės bei politinės kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirtį, būtiną kompetentingam Lietuvos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui;
- puoselėti mokinio pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą bei gebėjimą mokytis visą gyvenimą ir tobulėti.

f t g m