• Paminėtas 1-asis Orientalistikos klubo gimtadienis

  • Dviračių sezonas atidarytas!

  • Mokinių tarybos formavimo išvykoje

  • Mokytojai lankėsi Aukštaitijos krašte

  • Pasodinome sakuros medelį

  • Antrus metus veikia VGTU klasė

  • Aktyvi biochemikų klasės veikla

  • Veikia jaunųjų šaulių būrelis

Copyright 2018 - Alytaus Jotvingių gimnazija

Veiklos įvertinimas

Alytaus Jotvingių gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita

Vizito laikas – 2011 m. lapkričio mėn. 21 – 25 d.

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai

1. Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi gimnazija (1.1.2.).
2. Mikroklimatas klasėse palankus mokymuisi. (1.1.6.).
3. Kuriama ir puoselėjama mokymui (-si) palanki aplinka (1.3.3.).
4. Patrauklus mokyklos įvaizdis ir kryptingi viešieji ryšiai (1.4.3.).
5. Mokytojų aiškinimas vaizdus, suprantamas, padedantis mokytis (2.3.3.).
6. Aktyvūs ir motyvuoti mokiniai (2.4.1.).
7. Aukšti mokinių mokymosi pasiekimai (3.2.).
8. Gimnazija tinkamai rūpinasi savo mokiniais (4.1.1.).
9. Skatinama bendruomenės narių lyderystė (5.3.).
10. Tinkama turto ir lėšų vadyba sudaro palankias sąlygas mokymui (-si) (5.5.1., 5.5.2.).

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai

1. Pamokų tvarkaraščio rengimas, atsižvelgiant į mokinių reikmes (2.1.2.).
2. Mokymo (-si) veiklos diferencijavimas skirtingų gebėjimų mokiniams (2.5.2., 4.3.2.).
3. Mokinių pasiekimų vertinimas pamokose (2.6.1., 2.6.2.).
4. Mokyklos veiklos planų dermė (5.1.2., 5.1.3.).

 

f t g m